prohibitum amor

18 tekstów – auto­rem jest pro­hibi­tum amor.

Zanurzona....

...W akor­dzie 3/4 nuty
w roz­tar­gnionym brzmieniu
odurzona
przechodzę gdzieś obok
gu­bię ko­lejną z nocy
na­wet troszkę więcej
spojrzenie
go­nię za nieis­tniejącym cieniem
za­mieniam miej­sce na setną chwilę wspomnienia
...wys­chnięte...przyk­ry­te wachlarzem oczy
nikną w akor­dach strun...w 1/4 per­fu­merii ser­ca w ba­zie notatek

Odtwórz

bie­rzesz mnie w dłonie i sta­je się kroplą zanurzenia.....
 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 5 czerwca 2014, 01:36

Otrzyj się biodrami...

...Sycę się Tobą codziennie
niezmiennie
nienasycony
poz­wa­lam
po­ruszać się wargą
które skradają
smak skóry
niewyob­rażal­nie szybuję
gu­biąc zmysły
zbieram nagość
czując miły eden


(...)Ot­rzyj się biod­ra­mi
wzdychając lek­ko w twarz
skosztuj sma­ku ust ...zakazanych
w ma­pie ciała
puzzlem w jed­ność połączonych
dając się ponieść
szalenie...(...)

w do­tyku ukradkiem
niez­mien­nie ot­warte dłonie
od­czu­wal­ne niena­syce­nie cier­pkiego wina
wpat­ruję się w kieliszek
łapczywie,bezczelnie
daję się po­nieść cieniu
...pa­pilar­nych doznań
ty­siąca nienaz­wa­nych dni

zos­ta­wione tam w szufladzie


Odtwórz

Z lis­tu 12.11.2012 godzi­na 3'39 

erotyk
zebrał 11 fiszek • 3 czerwca 2014, 23:14

Piękno Twego serca...

...Otu­lona w wie­czor­ny szal gwiazd niczyich
spoglądam tam
daleko
W ma­giczne miejsce
ma­giczny zakątek
przestrzeń
czas
która uchwy­ciła moją dłoń
duszę
serce
Za­mykam oczy
tak Jestem
Jesteś
chłonę Twój zapach
Za­topiona w ciszy
przy­wołuję Two­je sta­lowe spojrzenie
Do­tykasz w całości
po­zos­ta­wiając ślad
ust
aksamitnych
Tonę
Ból przeszy­wa wszys­tkie płaszczyz­ny ciała

Odtwórz

"upuściłam ser­ce i pat­rzyłam jak spa­da
od­na­lazłam Ciebie aby zgu­bić siebie"

z lis­tu 25.11.2012
 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 12 stycznia 2014, 18:14

Między ziemią a niebem
niewyob­rażal­na przes­trzeń zatraceń

Między wodą a lądem
niez­wykły do­tyk sty­kających się zmysłów

Odtwórz

Jes­teś wpi­sany w istnienie...
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 grudnia 2013, 13:32

Skradziona chwila pożądania...

Słodycz
za­nurze­niem ust
przyg­ry­zam bezczelnie
szep­tem słonym oplatam
krzyk­liwą niena­wiścią i miłością
w chci­wym żarze
i mroźnym od­da­leniu chłodem
w prag­nieniu do­tyka­nia stóp
sprag­niona krop­li ciała
jed­ności wypełnienia
skrzydła rozpościeram
za­haczając o księżyc
szukając
led­wo widoczna
noc z dniem kołysze
miłość mądra w roz­wiązłej nocy
cho­wa swe ob­licze
pod pióropuszem
rzęs okurzo­nych cieniem
w za­ciem­nieniu od­wie­dzam piekło
szu­kając skraw­ka Ciebie
by znów za­piąć po os­tatni guzik
roz­koszy ust żywych
miękkich od miłości


Odtwórz
 

erotyk
zebrał 16 fiszek • 5 grudnia 2013, 02:38

**Fucking me...

Us­ta zarysowane...
Zwilżoną pie­szczotą ...ko­loro­wej szmin­ki
Dys­kret­ny do­tyk , budzący prag­nienie
W miej­scu ...
Wy­pie­szczo­nym ciepłym szep­tem języka...
Patrzę...
"...tu eres un pe­cado mortal..."
Do­tykiem ust , odsłaniam ka­wałek po ka­wałku
Wstyd wil­gotny­mi war­ga­mi ściągam ....
Włosy [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 13 fiszek • 28 października 2013, 23:45

** Noc **

Por­wa­ne w ra­miona , dwie dusze spragnione
W mis­tycznych objęciach zieleń z sza­rością zmie­sza­ne
Zmysły za­pachem wiedzione...
W prag­nieniu ..roz­koszne­go do­tyku dłoni
Wnętrza ust roz­chy­lone
Ciało krop­la­mi zroszo­ne
W od­dającym blas­ku księżyca , gwiezdnym [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 13 fiszek • 19 października 2013, 23:57

Esta Noche

Spoj­rze­nie ...
żar uwiel­bienia
płomieniem og­rza­ny ....
sple­ciony tęsknotą za do­tykiem ciała..
bez­bron­ny , płonący ...
Prag­nieniem skąpa­ny
drżących ra­mion
Myśl sza­lona - Niech spłonę...
w słod­kich us­tach kuszących
Za­nurzo­ny
Na­syco­ny ...
Tobą wy­pełniony
W objęciach melodii
Tańcu uścis­ku ...
Do­tyku ciepłej dłoni , między uda­mi ...
I tyl­ko za­pach wa­nilii w oddechu....
Pachniesz mig­dałami ..

Odtwórz  

erotyk
zebrał 13 fiszek • 15 października 2013, 21:45

Na parapecie wszechświata

Poz­wo­lić so­bie na Ciebie

wy­so­ko nad ho­ryzon­tem...
niewi­doczny pa­rapet...
ich dwo­je...
zas­taw­ki ser­ca...
przej­rzyści...
skry­ci dla siebie....
op­ra­wieni w ra­mach bólu...
pro­fil niez­wykłych dusz...
pat­rzą na siebie z da­la...

w noc­nych objęciach sa­mot­ności...
w mrocznych do­tykach drżenia...
w prag­nieniu...
Oni­ryczna aura...
sza­rego wzroku...
obej­mu­je ciało...
w za­wie­sze­niu na as­tral­nym gwoździu...
niemo­cy na siebie...

na od­ra­pa­nym pa­rape­cie...
w nieis­tniejącym ok­nie...
w wszechświecie za­ryso­wań...
osob­no...

Odtwórz

Ich Dwo­je...
 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 26 września 2013, 11:11

Love in the shadows...

Na wspiętych odlotach...
w wer­sach pie­szczących nut...
smak dzi­kich ust...
gorący do­tyk ciał...
kochając...
mi­limet­ry zak­reślo­nych linii...
Za­topieni w oxygenie...magii...
wi­rując w oddechu....
na roz­piętych skrzydłach smaku...
wspięci potęgą namiętności...
Sma­kują siebie zachłannie...
jak­by pier­wszy i os­tatni raz...
Tak bar­dzo przy­war­ci blisko...
w rzeczy­wis­tości tak daleko...
Ty - do­tykiem marzeń...
Ja - nieustannie...
W cieniu stworzonym...
Za­kocha­ni - Zakazani...
Wy­cisze­ni sobą...w splo­cie pragnień...
ma­low­niczym obrazem...
Jedność...

Cień...złączo­ne ciała...usta...
Myśl....pragnienie...dotyk...
Bezmiar...
Miłość...
w środ­ku ciała...
w lo­cie wygiętym...
prag­nienie w owej nucie....
wołające....
Odtwórz
...w przedziw­nych ko­lorach i dźwiękach...
nie pot­ra­fię inaczej...
 

erotyk
zebrał 18 fiszek • 2 sierpnia 2013, 00:33

prohibitum amor

prohibitum amor

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

8 kwietnia 2018, 09:56Thé vert sko­men­to­wał tek­st Zanurzona....  

9 czerwca 2014, 20:45prohibitum amor sko­men­to­wał tek­st Zanurzona....  

5 czerwca 2014, 01:36prohibitum amor do­dał no­wy tek­st Zanurzona....  

3 czerwca 2014, 23:14prohibitum amor do­dał no­wy tek­st Otrzyj się biod­ra­mi...